Adaptacja projektu

Czym jest adaptacja projektu gotowego? 
Adaptacja zakupionego projektu to jego przystosowanie do wymogów prawa budowlanego, które powiązane są z jego lokalizacją na wybranej działce, a także do indywidualnych potrzeb Inwestora. Inwestor samodzielnie wybiera osobę adaptującą projekt, jednak musi ona posiadać odpowiednie uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów. Projektant/architekt odpowiedzialny za adaptację projektu gotowego powinien zrealizować ją zgodnie z założeniami planu miejscowego, zaś kiedy takiego nie ma, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Następnym krokiem jest niezbędna adaptacja fundamentów do miejscowych warunków gruntowych oraz sposobu ich izolacji. Dzięki adaptacji powstają nowoczesne projekty domów jednorodzinnych idealnie dopasowane do konkretnych oczekiwań i warunków.

 

Dostosowanie projektu do Twoich potrzeb
Dowolny projekt gotowy znajduje się pod ochroną prawa autorskiego, jednak w dokumentacji opisany jest zakres zmian, które mogą mieć miejsce bez pisemnej zgody autora. Natomiast taką zgodę można uzyskać od autora projektu.

 

Zmiany „istotne” i „nieistotne” w projekcie
Do zmian „nieistotnych” zaliczyć można takie działania, jak zmiana wielkości i usytuowania okien i drzwi, zmiana układu ścian działowych (czy ich likwidacja), zmiana materiałów wykończeniowych i wymiana części materiałów na inne, jednak o jednakowych parametrach (przykładowo bloczki betonu komórkowego wymieniane na pustaki ceramiczne o takim samym wymiarze albo zamiana wełny mineralnej na styropian). W niektórych przypadkach zmiana materiału prowadzi do konieczności równoczesnej zmiany grubości ścian, a to już pociąga za sobą potrzebę innego rozwiązania wybranych detali, np. w partii cokołowej. Podobnie modyfikacja tak jak przejście ze ściany trójwarstwowej na dwu- lub jednowarstwową (i odwrotnie) zazwyczaj pociąga za sobą gruntowne zmiany w projekcie ścian, fundamentów i stropów, a także w sposobie oparcia konstrukcji dachowej. Zmiany „istotne”, które są powiązane ze znacznymi kosztami realizacji opcji zamiennych dotyczą przede wszystkim konstrukcji budynku, na przykład projekty domów jednorodzinnych parterowych, w których nie przewidziano stropu, przekształcane na domy parterowe z użytkowym poddaszem, zmiana wielkości domu, która pociąga za sobą konieczność zmian w konstrukcji dachu albo zmiana technologii z murowanej na szkieletową.

Orientacyjny cennik zmian, których dokonujemy w projektach gotowych:

• doprojektowanie piwnicy w domu jednorodzinnym – 900 zł
• usunięcie piwnicy z projektu – 100 zł
• doprojektowanie poddasza (bez konieczności ingerencji w konstrukcję dachu) – 500 zł
• doprojektowanie ściany kolankowej – 200 zł
• zmiana technologii wykonania stropów – 900 zł
• doprojektowanie lub usunięcie z projektu komina lub kominka (bez ingerencji w konstrukcję dachu) – 100 zł
• doprojektowanie/przeprojektowanie lub usunięcie z projektu okna – 50 zł
• przeprojektowanie fundamentów – 100 zł

 

Zmiany w projektach z naszej pracowni wykonujemy z 50% rabatem Nasza pracownia wykonała szereg adaptacji na terenie całej Polski w różnych strefach klimatycznych i przy ekstremalnie różnych warunkach gruntowych. Posiadamy 25–letnie doświadczenie i wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. 

 

Zakres adaptacji gotowego projektu:
• sprawdzenie zgodności projektu typowego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
• zaopiniowanie projektu gotowego oraz przejęcie obowiązków głównego projektanta (art.20 Prawa Budowlanego),
• dołączenie wymaganych przez właściwe urzędy i dostarczonych przez inwestora – opinii, jak również uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw: energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków (wykaz dokumentów w załączeniu),
• dołączenie stosownych uprawnień oraz wpisów do izby zawodowej,
• sporządzenie informacji BIOZ ,
• dołączenie oświadczenia o zgodności projektu z przepisami i normami,
• wykonanie projektu zagospodarowania działki w formie opisowej i rysunkowej, na aktualnej mapie do celów projektowych. W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektujemy:
- ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką (schematy),
- miejsce na śmietnik,
- wykonamy zestawienie powierzchni utwardzonych i terenów zielonych oraz dodatkowo:
a) wrysujemy zjazd/ wjazd na posesję celem uzyskania decyzji lokalizacyjnej zjazdu,
b) przygotujemy zagospodarowanie terenu na potrzeby „odrolnienia”.
• Wykonanie obliczeń charakterystyki energetycznej adaptowanego budynku zgodnie z lokalną strefą klimatyczną i usytuowaniem względem stron świata oraz obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię i analiza ekonomiczno–ekologiczna zastosowanego sposobu ogrzewania budynku.

 

Termin realizacji to 7 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu dokumentów.

 

Poza w/w elementami:
• na oryginalnym projekcie gotowym nanosimy planowane zmiany,
• na życzenie sprawujemy nadzór autorski,
• wykonujemy projekty garaży, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wiele innych czynności, które mogą Państwu pomóc w szybkim uzyskaniu pozwolenia na budowę,
Cena za adaptację projektu domu jest dla wszystkich projektów taka sama i wynosi: 1500 zł Cena zawiera podatek VAT

 

Opłaty towarzyszące
Nasza oferta nie uwzględnia opłat administracyjnych pozyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, kosztów usług geodezyjnych oraz geotechnicznych. Dodatkowo trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami takimi jak:
• wykonanie projektu przyłącza– 800 zł/sztuka,
• przygotowanie dokumentacji ZUDP– 300 zł,
• dostosowanie projektu szamba, oczyszczalni ścieków lub studni do indywidualnych wymagań inwestora – 200 zł,
• wykonanie i dostosowanie projektu zbiornika deszczówki – 200 zł.

 

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę
Cały proces uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę najczęściej trwa kilka miesięcy. Tym samym każda osoba planująca budowę domu powinna działać z wyprzedzeniem. Procedurę uzyskania pozwolenia na budowę można przedstawić w formie kilku etapów.

 

1 ETAP

Plan miejscowy lub decyzja o warunkach zabudowy 
Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia na budowę jest wizyta w Wydziale Architektury Urzędu Gminy, tam można dowiedzieć się czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan jest uchwalony, trzeba wystąpić o wypis i wyrys. W przypadku braku planu, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy do właściwego urzędu gminy. Wniosek taki powinien zawierać:

• mapę zasadniczą z wkreśloną granicą interesującego nas terenu,
• szkice/rysunki opisujące funkcję oraz sposób zagospodarowania terenu,
• określenie charakterystycznych cech zabudowy (powierzchnia, powierzchnia użytkowa, wysokość, kąt dachu, ilość kondygnacji, ilość miejsc parkingowych - garaży itd.),
• określenie zapotrzebowania na wodę i energię, sposobu odprowadzania albo oczyszczania ścieków, jak i pozostałych potrzeb odnośnie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,
• opis charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,
• dane właścicieli działek sąsiednich oraz innych, których interes prawny może zostać naruszony lub w przypadku inwestycji uciążliwych i mogących pogorszyć stan środowiska.

Dane we wniosku mają tylko charakter orientacyjny, należy opisać, co będzie realizowane, a nie trzeba załączać projektu budowlanego ani koncepcji zabudowy. Decyzja urzędu określa, co na danej nieruchomości może powstać i staje się podstawą projektu budowlanego.

 

2 ETAP

Wybór projektu i zebranie wszystkich dokumentów formalno - prawnych 

Na tym etapie powstaje projekt architektoniczno–budowlany zgodny z decyzją o warunkach zabudowy/planu miejscowego. Projekty małych domów parterowych lub z poddaszem mogą być przygotowywane na specjalne zamówienie lub w ramach adaptacji projektu gotowego. W tym momencie trzeba uzyskać wszelkie dokumenty formalno-prawne, w tym:
• mapa do celów projektowych w skali 1:500,
• wypis z planu miejscowego zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy,
• opinia gestora sieci o możliwości podłączenia się do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowo–kanalizacyjnej, deszczowej,
• wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
• decyzja lokalizacyjna zjazdu z drogi na działkę,
• decyzja odrolnienia gruntów .

 

3 ETAP

Pozwolenie na budowę

Składany jest wniosek o pozwolenie na budowę, a z nim:
• 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi odpowiednimi przepisami,
• oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• ważna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany musi zawierać plan zagospodarowania działki stworzony na aktualnej mapie do celów projektowych, jak i projekt architektoniczno–budowlany wraz z dokumentacją formalno-prawną. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ architektoniczno-budowlany właściwy ze względu na lokalizację działki. Wniosek jest rozpatrywany maksymalnie przez 65 dni.

 

4 ETAP

Rozpoczęcie prac budowlanych

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest uprawomocniona w ciągu14 dni od daty wydania, wtedy Inwestor zawiadamia organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do prac budowlanych, co musi nastąpić co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
Jest to moment, w którym wreszcie możemy wbić pierwszą łopatę w ziemię, rozpocząć prace budowlane, a wymarzone projekty domów parterowych z poddaszem zaczynają nabierać realnych kształtów.

O Nas

Większość projektów domów jednorodzinnych, które oferuję jako gotowe do sprzedaży są efektem siedmiokrotnego uczestnictwa w konkursach Muratora na „Dom dostępny” Projekty te cieszą się powodzeniem ze względu na swoje walory estetyczne przy niskim koszcie... czytaj więcej

Kontakt

  • Projekty Domów Konrad Matuszewski
  • Pasłęcka 17, 60-454 Poznań
  • 601 727 731
  • 61 84 99 702
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dojazd

Adaptacja Projektu

Na czym polega adaptacja projektu gotowego? Adaptacja projektu polega na przystosowaniu zakupionego projektu do wymogów prawa budowlanego, związanych z jego lokalizacją na wybranej działce oraz... czytaj więcej